Programare
Acasă Programe de sanatate Programe de sanatate finantate de MS Programele Nationale de Sanatate privind bolile netransmisibile

Programele Nationale de Sanatate privind bolile netransmisibile

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEPISTARE ACTIVĂ PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN

 A.  Obiective:

Reducerea poverii cancerului în populație prin depistarea în faze incipiente de boală prin intervenții de screening organizat.

 B. Structură:

1. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening;

2. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului colorectal1);

3. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de sân1).

Notă: 1) Subprogramele prevăzute la punctele 2 și 3 vor fi implementate ca proiecte pilot în conformitate cu Planul multianual privind activitățile de prevenire / depistare precoce a cancerului, parte integrantă a Planului național integrat de control al cancerului.

VI.1.1. SUBPROGRAMUL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVĂ A CANCERULUI DE COL UTERIN PRIN EFECTUAREA TESTĂRII BABEȘ-PAPANICOLAOU LA POPULAȚIA FEMININĂ ELIGIBILĂ ÎN REGIM DE SCREENING

A. Obiective:

1.  reducerea poverii cancerului de col uterin în populația feminină prin depistarea în fază incipiente de boală prin screening organizat;

2.  îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic şi tratament;

3.  creşterea gradului de informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.

B. Unităţi de asistenţă tehnică şi management1):

1.  la nivel național: structura din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, denumită în continuare UATM – INSP;

2.  la nivel regional: denumite în continuare UATM – R, structurile din cadrul următoarelor unități sanitare:

2.1.     Institutului Oncologic “prof. dr. I. Chiricuţă”: asigură asistența tehnică și managementul pentru regiunea Nord-Vest care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;

2.2.     Institutului Regional de Oncologie Iaşi:asigură asistența tehnică și managementul pentru regiunea Nord-Est care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;

2.3.     Institutului Oncologic “prof. dr. Al. Trestioreanu”: asigură asistența tehnică și managementulpentru regiunea Bucureşti-Ilfov care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;

2.4.     în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş: asigură asistența tehnică și managementul pentru regiunea Centru care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.

2.5.     Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara:asigură asistența tehnică și managementul pentru regiunea Vest care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;

2.6.     Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova:asigură asistența tehnică și managementul pentru regiunea Sud-Vest care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;

2.7.     Spitalului Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” București: asigură asistență tehnică și managementul pentru regiunea Sud-Est care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;

2.8.     Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “Prof. Dr. A. Rusescu”: asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Sud 1 care grupează judeţele: Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Prahova.

2.9.    Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti: asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Sud 2: grupează judeţele Argeş, Damboviţa şi Teleorman.

 Până la înființarea comitetului național multidiciplinar și multisectorial cu atribuții în elaborarea Planului național integrat de control al cancerului, coordonarea metodologică națională a subprogramului este asigurată de Comisia naţională pentru prevenirea cancerului de col uterin2), denumită în continuare Comisie, înființată prin ordin al ministrului sănătății.

Notă:

 1) atribuțiile specifice unităților de asistență tehnică și management sunt prevăzute în anexa nr. IV.1 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta;

2)atribuțiile Comisiei naţionale pentru prevenirea cancerului de col uterin, precum și modalitatea de înființare și funcționare a acesteia sunt prevăzute în anexa nr. IV.2 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta.

C. Activități

1.     activităţi manageriale şi administrative:

1.1.    evaluarea bienală a performaţelor Unităţilor regionale de management înfiinţate în anul 2012 şi corectarea deficienţelor constatate;

1.2.    evaluarea bienală a performaţelor Unităţilor sanitare care au organizat reţele de screening;

1.3.    informarea şi comunicarea privind condiţiile de desfăşurare a subprogramului de screening;

1.4.    elaborarea raportului preliminar privind desfăşurarea subprogramului de screening pe baza raportărilor primite;

1.5.    constituirea bazei de date populaţionale cuprinzînd populaţia feminină de vârstă eligibilă;

1.6.    constituirea bazei de date cuprinzând furnizorii de servicii medicale implicaţi în program;

1.7.    identificarea şi selectarea furnizorilor de servicii medicale în vederea derulării subprogramului.

2.     activităţi specifice:

2.1.     informarea şi consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi mobilizarea populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou;

2.2.     recoltarea, etalarea şi fixarea materialului celular cervical;

2.3.     colorarea Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 şi interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou;

2.4.     stabilirea conduitei corespunzătoare rezultatului testului Babeş-Papanicolaou finalizată prin scrisoare medicală;

2.5.     îndumarea femeilor depistate cu leziuni precursoare sau încipiente către serviciile de specialitate pentru continuarea investigaţiilor şi stabilirea conduitei terapeutice;

2.6.     educaţia medicală continuă a personalului implicat în screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col în conformitate cu ghidurile europene de asigurare a calităţii în screeningul pentru cancerul de col uterin;

2.7.     verificarea îndeplinirii standardelor de calitate conform normelor europene;

2.8.     asigurarea circuituluiinformaţiilorîn cadrul subprogramului privind colectarea, centralizarea şi raportarea datelor în condiţiile prezentelor norme;

2.9.     colectarea, înregistrarea şi prelucrarea datelor privind persoanele testate Babeş-Papanicolaou.

D. Beneficiarii subprogramului:

1.     femeile în vârstă de 25-64 ani care au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și femeile care au domiciliul în România și care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse și care îndeplinesc următoarele condiții:

1. 1.  nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;

1. 2.  sunt asimptomatice;

1. 3.  nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

2.     nu sunt eligibile femeile care:

2.1. prezintă absenţa congenitală a colului uterin;

          2.2. prezintă histerectomie totală pentru afecţiuni benigne;

2.3. au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;

          2.4. au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.

În sensul prezentelor norme, cazul testat Babeş-Papanicolaou reprezintă cazul eligibil care a beneficiat de acordarea serviciilor medicale specifice prevăzute la titlul C, punctul 2. subpunctele 2.1.-2.3., justificate prin formularul FS1 completat în integralitate.

E.  Lista unităților de specialitate care implementează subprogramul

1.  Furnizorii de servicii medicale în cadrul subprogramului sunt reprezentaţi de unităţile sanitare cu paturi care au în structura proprie cabinete de specialitate în obstetrică-ginecologie şi laborator de analize medicale în domeniul citologiei şi care fac dovada organizării unei reţele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, constituită din următoarele structuri sanitare:

1. 1.  centre de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou;

1. 2.  centre de recoltare a materialului celular cervical;

1. 3.  laboratoare de analize medicale în domeniul citologiei cervicale;

1. 4.  centre de diagnostic şi tratament al leziunilor precursoare sau incipiente depistate în cadrul subprogramului.

2.  Procedura de constituire a reţelei, procedura de selectare a unităților sanitare cu paturi care organizează o rețea de screening, precum  și atribuțiile furnizorilor de servicii medicale prevăzuți la punctul 1 sunt prevăzute în anexa nr. IV.3 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta.

3.  Implementarea activităților subprogramului se realizează din sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătății astfel:

3.1.   instituţiilor publice şi furnizorilor de servicii medicale din subordine care au organizat o rețea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;

3.2.  furnizorilor de servicii medicale din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi furnizorilor de servicii medicale privaţi, pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterinîn baza contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică1) sau, după caz, cu instituţiile publice din subordinea Ministerului Sănătăţii.

Notă: 1) atribuțiile specifice direcțiilor de sănătate publică în cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening sunt prevăzute în anexa nr. IV.4 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta

F. Indicatori de evaluare:

1.     indicatori fizici:

1. 1.       indicatori raportaţi de centrele de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou către unitatea sanitară din reţeaua căreia fac parte:

1.1.1.număr de formulare eliberate;

1.1.2.număr de femei informate şi consiliate care au primit formular FS1şi pentru care s-au primit rezultatele din care:

 1.1.2.1.       număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou negativ, reprogramate după 5 ani;

1.1.2.2.       număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv;

1.1.2.3.       număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de eliberarea unui bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor;

1. 2.       indicatori raportaţi de centrele de recoltare către unitatea sanitară din reţeaua căreia fac parte: număr de femei la care s-a realizat recoltarea materialului celular cervical;

1. 3.       indicatori raportaţi de laboratorul de analize medicale şi/sau laboratorul deanatomopatologie către unitatea sanitară din reţeaua căreia face parte:

1.3.1.   număr total de frotiuri cervicale prelucrate;

1.3.2.   număr de frotiuri nesatisfăcătoare care impun retestarea;

1. 4.       indicatori raportaţi de unitatea sanitară către UATM – R, şi de UATM – R către UATM – INSP:

1.4.1.   număr de formulare eliberate;

1.4.2.   număr de femei informate şi consiliate care au primit formular FS1şi pentru care s-au primit rezultatele din care:

1.4.2.1.       număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou negativ, reprogramate după 5 ani;

1.4.2.2.       număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv;

1.4.2.3.       număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de eliberarea unui bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor;

1.4.3.număr de femei la care s-a realizat recoltarea materialului celular cervical;

1.4.4.   număr total de frotiuri cervicale prelucrate;

1.4.5.   număr de frotiuri cervicale prelucrate, pe tipuri de leziuni;

1.4.6.   număr de frotiuri nesatisfăcătoare care impun retestarea;

1. 5.       indicatori raportaţi de unitatea sanitară care a organizat reţeaua către direcţiile de sănătate publică sau după caz la UATM – INSP şi de direcţiile de sănătate publică către UATM – INSP: număr de cazuri testate Babeş-Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate;

2.     indicatori de eficienţă:

2.1.    cost mediu estimat / caz testat Babeş-Papanicolaou: 71 lei1);

2.2.    cost mediu estimat / management caz la nivelul Unităţii regionale de management: 10 lei;

2.3.    cost mediu estimat / management caz la nivelul unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerul de col uterin: 10 lei;

2.4.          cost mediu estimat / management la nivelul Unităţii naționale de management: 160. 000 lei / an;

3.     indicatori de rezultat:

3.1.    rata de acoperire a populaţiei feminine eligibile într-o perioadă de 5 ani: 50%;

3.2.    calitatea recoltării: minimum 80% frotiuri satisfăcătoare/total frotiuri.

Notă:  1) contravaloarea costului pentru cazul testat Babeș-Papanicolaou în cadrul subprogramului se finanțează la un tarif de 71 lei/caz testat Babeș-Papanicolaou numai în condițiile efectuării tuturor activităților prevăzute la titlul C punctul 2, subpunctele 2.1. – 2.3. demonstrate prin formularule FS1 validate și raportate prin borderoul centralizator.

G. Natura cheltuielilor eligibile:

1.     servicii pentru testarea Babeș-Papanicolaou a cazurilor eligibile cu formular FS1 completat în integralitate și raportat la un tarif  de 71 lei / caz validat și raportat1) din care:

1. 1.  informarea și consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin și mobilizarea populației eligibile pentru testarea Babeș-Papanicolaou: 15 lei / caz;

1. 2.  recoltare, etalare și fixare material celular cervical: 17 lei / caz;

1. 3.  colorarea Babeș-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 și intrepretarea rezultatului testului Babeș-Papanicolaou: 39 lei / caz;

2.     servicii pentru activitățile de management regional: 10 lei/caz validat și raportat de către UATM –R, pe baza documentelor justificative aferente:

2.1.    cheltuielilor de management pentru unităţile sanitare care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;

2.2.    cheltuielilor pentru organizarea instruirii metodologice și cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistență tehnică și management sau în implementarea activităților subprogrmului: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou și materiale de curs pentru participanţii la manifestare;

2.3.    cheltuielilor pentru timbre, servicii de poștă și curierat, abonament telefon, fax și internet;

2.4.    furniturilor de birou: creioane, pixuri și mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperți îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri,  hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartușe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD-uri și DVD-uri;

2.5.    cheltuielilor pentru editarea și tipărirea de rapoarte, ghiduri, protocoale, standarde, proceduri sau metodologii, formulare tipizate, inclusiv formularul FS1, de raportare a datelor în cadrul subprogramului necesare pentru regiunea teritorială arondată, suporturi de curs și materiale informative pentru personalul medical și populația feminină eligibilă, precum și multiplicarea, legătoria și diseminarea lor;

2.6.    cheltuielilor de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare /evaluare, pentru desfăşurarea altor activităţi pentru managementul programelor sau pentru participarea la întrunirile Comisiei: transport, cazare și diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare;

2.7.    cheltuieli pentru activitatea de constituire şi întreţinere a bazei de date a programului

2.8.    cheltuieli pentru organizarea campaniilor de IEC la nivel regional;

2.9.    cheltuieli de personal şi/sau încheierea contractelor de prestări servicii conform prevederilor art. 49 alin.(3) – (6) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

3.     servicii pentru activitățile de management la nivelul unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening: 10 lei/caz validat și raportat de către UATM –R, pe baza documentelor justificative aferente:

3.1.    cheltuielilor pentru organizarea instruirii metodologice și cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistență tehnică și management sau în implementarea activităților subprogrmului: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou și materiale de curs pentru participanţii la manifestare;

3.2.    cheltuielilor pentru timbre, servicii de poștă și curierat, abonament telefon, fax și internet;

3.3.    furniturilor de birou: creioane, pixuri și mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperți îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri,  hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartușe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD-uri și DVD-uri;

3.4.    cheltuielilor de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare/evaluare sau pentru desfăşurarea altor activităţi pentru managementul programelor: transport, cazare și diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare;

3.5.    cheltuielilor aferente activităţii de constituire şi întreţinere a bazei de date informatice a subprogramului;

3.6.    cheltuielilor de personal şi/sau încheierea contractelor de prestări servicii conform prevedrilor art. 49 alin. (3) – (6) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

4.     cheltuielile aferente funcţionării UATM – INSP pe baza documentelor justificative aferente:

4.1.    cheltuielilor pentru organizarea instruirii metodologice și cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistență tehnică și management sau în implementarea activităților subprogrmului: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou și materiale de curs pentru participanţii la manifestare;

4.2.    cheltuielilor pentru timbre, servicii de poștă și curierat, abonament telefon, fax și internet;

4.3.    furniturilor de birou: creioane, pixuri și mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperți îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri,  hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartușe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD-uri și DVD-uri;

4.4.    cheltuieli pentru întreţinerea şi exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xerox-urilor și multifuncționalelor;

4.5.    piese de schimb și accesorii pentru echipamentele de laborator, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, multifuncționale

4.6.    obiecte de inventar cu caracter funcțional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox și multifuncționale;

4.7.    cheltuielilor de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare /evaluare pentru desfăşurarea altor activităţi pentru managementul programelor sau pentru participarea la evenimente care au ca obiect activitățile subprogramului: transport, cazare și diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare;

4.8.    cheltuieli pentru activitatea de constituire şi întreţinere a bazei de date a programului;

4.9.    cheltuieli pentru organizarea campaniilor de IEC la nivel regional și național;

4.10.     cheltuielilor pentru editarea și tipărirea de materiale informative pentru personalul medical și populația feminină eligibilă, precum și multiplicarea, legătoria și diseminarea lor;

4.11.     cheltuieli de personal şi/sau încheierea contractelor de prestări servicii conform prevederilor art. 49 alin.(3) – (6) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: 1) pentru motivarea implicării personalului medical în activitățile subrogramului, unitățile sanitare care au organizat o rețea de screening, precum și cele care participă prin diverse structuri la acestea au obligația ca din fondurile obținute per caz testat Babeș-Papanicolaou să asigure plata personalului medical implicat în implementarea activităților subprogramului, în situația în care acesta desfășoară activități în afara programului normal de lucru, precum și să achiziționeze materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți și orice alte produse necesare desfășurarii activităților de testare Babeș-Papanicolaou.

Pentru personalul medical încadrat în instituția care participă la activitățile subprogramului, activitățile în cadrul acestuia se desfășoară, de regulă, în afara programului normal de lucru. Prin excepție de la această regulă, pentru toate situațiile în care timpul lucrat pentru realizarea testării Babeș-Papanicolaou se suprapune cu cel aferent funcției de bază, date fiind condițiile și cauzele de desfășurare (program de lucru identic cu al unităților de specialitate ce implementează programe naționale de sănătate publică), orele astfel desfășurate ce corespund programului de lucru aferent normei de bază vor fi recuperate în cursul aceleiași zile sau, în perioada următoare, potrivit planificărilor stabilite.

H. Alte dispoziţii

1.     modelul formularului FS1 este prevăzut în anexa nr. IV.5 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta;

2.     medicii de familie/medicii recoltori implicaţi în completarea secţiunilor 1 şi 2 din formularul FS1 răspund de exactitatea şi realitatea datelor completate, aplicând în acest sens pe formular semnătura şi parafa, precum şi ştampila unității sanitare.

Distribuie pe